پایان نامه تحیقق پروسه سیـستم

فعالی ت = اتفاق قابل اندازه گیری که در زمان اضافی رخ می دهد.
67 ketab Fixd پایان نامه تحیقق پروسه سیـستم
انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد

حاشیه ۰تفسیر)= عمل اختصاص دادن که با نشانه های ویِژگزینشه به فلوچارت یا نقشه جرایان کاری (پروسه) جهت معین کردن مکان های ویژه که نقص ها غلط ات در آن اتفاق افتاده است، جایی که چرخه طولانی از استفاده می شود، جایی که چرخه زمان از تمام جا غیرقابل پیش بینی تر است، یا جایی که هزینه های غیر قابل قبول تولید شده اند.
AS.Is Condition = راهی که یک جریان کاری با یک سیستم بدون تذکر به بازدهی، ”أثیرگذار بودن یا رقابت در جریان است.
Event = اتفاق غیر قابل اندازه گیری که در وقت معین رخ می دهد. برای مثال شروع پایان یک فعالی ت.
Farollel Event = دو یا چند رویداد که به طور همزمان اتفاق می افتد.
Parking Lot = مکانی جهت ضبط ایده ها، مفاهیم، و پیشنهادات که جهت ویرایش مراحل کاری داده شده اند،‌ تا در زمان آینده به راحتی قابل ارجاع و دسترس باشند مانند: یک تخته وایت بورد یا سه پایه نقاشی.
Producessor Event= پیشامدی که باید قبل از شروع یک رویداد ویِژگزینشه اتفاق افتاده باشد..
Process = یک سری اعمال با موقعیت معین تکرار شدنی که هم آغاز و هم پایان دارند و همچنین به تولید (قابل لمس) به خست (غیر محسوس) منجر شوند.
Process Analysis= امتحان یک پروسه به وسیله وسائل ها روش هایی چون فلوچارت هیا پروسه نقشه های پروسه و تفسیرها. هدف آنالیز پروسه توسعه کسانی است که روی پروسه ریسک می کنندؤ معرفت تمام پروسه است از تأمین کنددگان تا مشتریان، ارتباطات حیاتی بین نیازهای کیفیت معیارهای اجرای ورودی ها خورجی ها را در بر می یگرد، درباره راه هایی که از آن طریق صدای مشتری که پروسه را هدایت می کند، بحث می کند.
Process Anolysis and In Provementwork (PAIN) = یک مجموعه کامل از فلوچارت های پروسه که جهت تسهیل فهمیدن و پرهزینه کردن (ارزشمند کردن) پروسه های موجود هم از نظر تولیدات هم از نظر معلت ات، طراحی می شود.
Prosecc flowchart: یک مجموعه یک بعدی از اعداد که به صورت هندسی به وسیله پیکانهایی به یکدیگر متصلند و به توصیف گرافیکی رخدادهای پیوسته و روابط داخلی پیشامدها در پروسه می پردازد.
Process Improvement = ارزشمند کردن پروسه موجود با بازبینی جزئی روشهای گوناگون یا با طراحی دوباره تمام با سری اعظمی از روشها.
Process Map: یک ویرایش دو بعدی از فلوچارت پروسه که handoffs و رسید تولیدات یا خدمات را که از جانب یک فرد، مؤسسه مکانی به طرف مقابل داده یم شود به بهتر ی نمایش می دهد.
Series Event: دو چند رخداد به صورت زنجیره وار اتفاق می افتند. یعنی یکی نسبت به دیگر زودتر انجام می گیرد بعد از آن.
Cindition“Should be” = راهی که یک پروسه سیستم باید اداره شود تا بالاترین بازرهی، قابلیت اجرا یا قدرت رقابت را داشته باشد.
Successoy Event = رویدادی که به دنبال پایان دادن رویداد خاصی انجام گیرد.
System = مجموعه ای از پروسه ها، که به دنبال هم یا در موازات نیز قرار دارند، و یک شروع معلول و نیز پایانی معمول دارند، و با هم دیگر یک پروگرام ، یک پروژه، تمامی یک ارگان را تشکیل می دهند.
۲-۱۰ آنالیز پروسه
۱-۲-۱۰ پروسه
پروسه چیست؟ پروسه یک سری به هم پیوسته از رویدادهای تعیین شده تکرار پذیر می باشد که هم ابتدا دارد و هم انتها و به انجام یک خدمت با ارائه تولید می پردازد. عمل تولید مسلماً چیزی محسوس است، چیزی که شما می توانید ببینید، بچشید یا لمس کنید. خدمات چیزی غیر قابل حس کردن است. چیزی که شما نمی توانید ببینید، بلچشید و یا لمس کنید اما وقتی آن را دریافت کردید می شناسیدش. جهت مثال، اارئه روش یک خدمت است.
۲-۲-۱۰- سیستم
اگر آنچه گفته شد پروسه بود، پس سیستم چیست؟ یک سیستنم مجموعه ای از پروسه ها است که به دنبال در موازات مرتب شده اند، و به همراه یکدیگر یک برنامـه ، یک پروژه، و یا یک ارگان کامل را تشکیل می دهند. یک مؤسسه خواه بزرگ، متوسط یا کوچک، یک مثال برای ارگان کامل است. یک پیش قدیم ممکن است یک پروژه باشد مثل پیش قدمی در استفاده از یک نرم افزار جدید. یک برنامـه می تواند یک فعالی ت جاری باشد که به صورت پریودیک انجام می شود. در هر صورت، خواه یک برنامـه باشد، خواه یک پروژه، یا یک مهارت کامل،‌سیستم مجموعه ای از پروسه هاست.
۳-۲-۱۰ فلوچارت پروسه
برای یک سری اهداف اساسی پروسه سیستم را تعریف کردیم، اکنون با هم مرور می کنیم که جهت خوبتر موجه شدن پروسه ها، این اجزای اساسی سازنده یک ارگان، چه می توانیم بکنیم. راه های زیادی جهت بررسی پروسه وجود دارد. یکی از معمولی ترین قابل استفاده ترین فرم ها بوسیله گرافیک می باشد که بنام فلوچارت پروسه شناخته شده است. این نمودار مجموعه ای از اشکال هندسی است – مانند مستطیل و لوزی، دایره اشکال مختلف دیگر – که بطور نمونه و از چپ به راست و از بالا به پایین مرتب شده اند با پیکانهایی به نیز دیگر متصل شده اند هدف آنها نمایش جریان فعالی ت از ابتدا تا انتهای پروسه است.
زمانی که یک پروسه تهیه و تولید می شود یا پروسه موجود بررسی می شود، یعنی ریسک کنندگان روی پروسه، می توانند آنچه را که فرض شده که انجام گردیده از ابتدا تا انتها ببینند بدون آنکه تلاش ی برای تصور آن نمایند.
هرکدام از ما ممکن است تصویری پر واضح از آنچه که جریان پروسه است در ذهنمان داشته باشیم، ولی واقعیت ممکن است چیز دیگری باشد. تنها راهی که می توانیم مطمئن باشیم که یک چشم انداز معمول از پروسه داریم. طراحی آن با استفاده از فلوچارت پروسه می باشد. فلوچارتی خطی یک بعدی گفتیم یک بعدی تا فلوچارت را از نمودار دو بعدی متمایز کنیم که بعداً در باره آن حرف خواهیم کرد (نقشه پروسه).
حال درباره طراحی یک فلوچارت حرف می کنیم. به طور ارثی و تاریخیؤ مردم فلوچارت را از مرحله شروع به طراحی می کنند تا مرحله آخر. ولی من این کار را نمی کنم، دلیلم اینست که وقتی مردم این فلوچارت را در مقابل یک دیگر می گذارند، آن ها از همان مسیری به پروسه نگاه می کنند که هـر روز به طور معمول می نگرند، پس ابه احتمال زیاد ل زیادی وجود دارد که برخی چیزها از قلم بیافتد. وقتی مردم را جهت طراحی یک فلوچارت در یک اتاق جمع می کنیم پیشنهادی که من به آنها می کنم شروع از پایان است در ذهن آنها، مفهومی شناخته شدخ برای تمامی کسانی که با «۷ عادت برای مردم بسیار موثر تاثیر استفان کاوی»‌آشنایی دارند.
ما با تعریف آخرین وهله یا خروجی پروسه شروع می کنیم بعد سؤالی در رابطه با آن می پرسیم «قبل از آن، چه چیزی باید اتفاق بیافتد؟» اگر ما بدانیم که یک وهله یک خروجی معین داریم، آنگاه پرسش ما این خواهد بود: رخداد رخدادهای پیشین که باید حادث شوند تا تمام نیازها جهت انجام شدن مرحله مورد نظر فراهم شوند چیست؟ پس ما به صورت عقب کرد از مرحله انتها تا مرحله اول کار نی کنیم و تا آنجا ادامه می دهیم که کسی بگوید: «اینجا جای است که تمام چیز شروع می شود.» حال ما نمودار از پایان به شروع تنظیم شده فلئچارت یک پروسه را تعریف کردیم. بعضی ها ممکن است بپرسند چرا این نحوه را انتخاب کرده اید. قیاسی که من استفاده کردن بسیار موثر است بدین ترتیب می باشد: فرض کنید من از شما بخواهم که حروف الفبا را بگویید. شما خواهید گفت: A,B,C,… بدون تفکر، زیرا این عما را صدها و شاید هزاران بار انجام داده اید.
اما چنانچه من از شما بخواهم که الفبا را از انتها به اول بگویید، شما شاید Z را بگویید بعد از آن مکث کنید و تفکر کنید که قبل از آن چه بوده، چه حرفی قبل از Z بوده. آنچه اکثر کردم انجام می دهند، آنگونه که من دریافتم، اینست که ابتدا عمل را از اول به انتها انجام می دهند تا حرف را بیابند پس باز می گردند و بهمین منوال. برعکس کارکردن روی حروف الفا مردم را بر آن می دارد که بهر اهی توجه کنند که تا بحال توجه نکرده اند. توجه به رابطه داخلی بین رخدادهای متأخر و پیشین.
همین روانشناسی کارکردن عقب گرد در رابطه با پروسه ها به کار می آید، خواه با پروسه تهیه و تولید یک خانه سر و کار داشته باشیم، خواه با حساب پرداختی کار کنیم. خواه با توسعه یک فلوچارت، خواه با مهندسین یک پروسه که با راهنمای در رابطه است و یا هر چیز دیگری که باشد. مرتب کردن یک فلوچارت از مرحله انتها به اول یک راه بسیار قوی برای کمک به مردن در فهم این مطلب که پروسه هیا آنها ً چه مشکلی است.
۴-۲-۱۰ نقشه پروسه
بمحض اینکه فلوچارت پروسه بوجود آمد همه افراد راضی شدند که فلوچارت بطور درست ترتیب رخدادها را در خصوص رویدادهای متأخر و متقدم بازتاب می کند، مرحله بعدی طراحی یک نقشه پروسه است. پیشتر گفتیم که نقشه پروسه دو بعدی تهیه می شود. ما دقیقاً از همان مراحلی مصرف خواهیم کرد که در فلوچارت پروسه استفاده کردیم، بجز هم اکنون ، بجای اینکه تنها جریان کار را داشته باشیک که از چپ به راست می رود، مردم، موقعیت ها، ساختمان ها، تجرات ها یا روشهای اداره امور را که در پروسه درگیرند، جمع می کنیم و آنها را بلصورت عمودی از سمت چپ از بالا به پایین لیست می کنیم. برای مثال، ممکن است آپارت مان های A، B یا C؛ اشویِژگزینشه x و y یا z صنعت بستن، Glumbing قاب گرفتن، باشد. سپسؤ مستطیل هایی را که در فلوچارتمان تهیه کرده ایم را با مناطق، مؤسسات، اشخاص و صنایع دایر که از سمت چپ لیست شده اند مرتبط می کنیم. آنچه شما می بینید یک سری از مستطیل هاست که از چپ به راست تهیه و تولید شده اند و در بالا پایین محور عمودی که ما در سمت چپ نقشه پروسه مان تهیه کرده ایم حرکت می کنند. در چنین عملی، ما چیزی می بینیم بسیار شبیه به دندانه های اره همراه با حروفی درشت که درون رفته یا درآمده اند. بدین ترتیب B نمایی از دست به دست شدن از یک شخص به دیگری، از یک نوع اداره کردن به نوع دیگر، یا از یک صنعت به صنعت دیگر را موجود داریم.
پس می توانیم ببینیم که ردیف ها از کجا شروع شده اند پتانسیل برای کار اضافی در پروسه میان مسئولیت های مختلف کجا می باشد. (لیست شده از سمت چپ).
این یک تصویر بسیار واضح واقعی است از برخی چیزها که ممکن است ما بخواهیم به عمل کردن آنها در شرایط سفارش مجدد مراحل مختلف، برای کوچک مردن عدد نهایی دست به دست شدن ها که بخشی از این پروسه می باشند، توجه کنیم روشن می سازد که همـواره دست به دست شدن وجود دارد و ابه احتمال زیاد ل فراوانی برای خطا، غفلت، از قلم انداختن خیلی چیزها، ساختن یک ردیف، به وجود آوردن گلوگاه چیزهایی از این دست موجود است.
در تهیه نقشه پروسه ما درمورد اینکه چه باید بکنیم تا بطور دنباله دار پروسه مان را بازبینی بخشیم اطلاعات فواوانی کسب می کنیم. به خاطر داشته باشید، رتتیب مراحل ممکن است زمانی ظاهراً حیاتی بوده باشند، اما با تغییر در تکنولوژی، مردم و مسئولیت ها، آن چه انجام می دادیم ممکن است دیگر موجود نباشد، و ما نیاز داریم که به طور تناوبی پروسه هایمان را ارزیابی بازبینی کنیم. استفاده از نقشه پروسه از دید تابعیت و handoffs ما همچنین می توانیم از فلوچارت و نقشه در ارزیابی چرخه زمان و رخدادها یا مراحل ارزشمند افزاینده در مقابل رخدادها یا مراحل ارزشمند غیرافزاینده استفاده کنیم. روشی که من مصرف می کنم به این قرار است که از هر کسی که در اتاق دارد می خواهم که چرخه وقت پروسه را که تعیین ارزش شده به وسیله فلوچارت یا نقشه ارزیابی کنند. آیا ۳ ساعت طول می کشد ۵ روز یا ۱۰ هفته هر چیز دیگر؟ وقتی ما به توافقی برسیم ۶ تا ۸ ساعت یا ۶ تا ۸ هفته می رسیم – یا هرچه که نرنیب نهایی باشد – ما در میان در وهله می رویم آن را به صورت فردی ارزیابی می کنیم، می پرسیم که هر وهله چقدر به طول انجامیده، وقتی که تمام این کار را انجام دادیم، ما به مجموعه برآورد تمام وهله ها به صورت تک تک می رسیم و آن را با تخمین که گروه نیز اکنون از تمامی پروسه می زند. آنچه بارها آن را می یابیم اینست که مجموعروش تک تک مراحل فقط ۲۰% تا ۳۰% جمعآموزش بررسی کلی است. این امر سریع نمایش اطلاف میزان زیاد را ارائه می دهد. زمان گـران بهایی که می توانست در جای دیگر مصرف شود، که هدف با اهمیت زیاد همینست. چنانچه جهت مثال، یک پروسه تخمین زده شود که ۶ هفته ایست، ولی مجموع ترکیبات انفرادی یک هفته نیم به طول انجامد، این پر واضح است که ما زمانی برای نجات کمپانی داریم. هم اکنون نیاز به انجام چه کاری هستید؟ مشکلات سدها، گلوگاه هیا تنگر در پروسه ای که بررسی می کنیم، کجا هستند . صنایع ما به عنوان مثال در کجا می توانند نقسیم مسئولیت شوند؟ بجای داشتن یک صنعت ویژه که سه چهار بار بیشتر برای انجام کارهای کوچک نیم ساعته یا یک ساعته برگشت می خورد، نیز اکنون صنایع دیگری در محل می توانند ناین کار را برای آنها انجام دهند. این یکآموزش زیاد موثر جهت کاهش چرخه است. مراحل می توانند حذف شوند و روزها از پس روزها برای پروژه های مهم تر ذخیره شوند.

انتخاب موضوع پژوهش و پایان نامه

به طور کلی گزینش مساله انتها نامـه جهت رشته های مختلف قدم اول بوده از ارزش خاصی برخوردار است. اگر انتخاب موضوع انتها نامـه بوسیله دانشجو به درستی انجام نگیرد، بقیه مراحل هم به خوب ی انجام نشده دانشجو برای انجام پروپوزال و انتها نامـه با مساله جدی مواجه می شود. پس ارائه موضوع انتها نامـه از طرف موسسه بایستی کاملا به صورت مسئولانه انجام شود تا دانشجو با مساله در نوشتن پروپوزال یا انجام انتها نامـه مواجه نشود.

208138 انتخاب موضوع پژوهش و پایان نامه
انجام پایان نامه ارشد

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,مشاوره پایان نامه

در اکثر موارد موضوعاتی که جهت انتها نامـه انتخاب می شوند پایه قوی علمی و مقالات پایه خارجی می باشند که این مقاله (Base) برای نوشتن پروپوزال و همچنین طرح اصلی انتها نامـه زیاد به کار می آید. همچنین مورد انتها نامـه که مورد انتخاب قرار می گیرد باید متناسب با توانایی دانشجو و علاقه وی باشد تا دانشجو بتواند به راحتی از پس انجام آن برآمده و به راحتی از آن دفاع نماید .
موسسه دستیار پژوهش با در نظر گرفتن ارزش گزینش مورد جهت دانشجویان رشته های مختلف، روند گزینش مساله را به صورت رایگان و با حساسیت ویژه دنبال می نماید و موارد به روز و نو را به دانشجو ارائه کرده تا آنها بتوانند حق انتخاب از بین موضوعات توصیه ی داشته باشند. همان گونه که گفته شد کل روند انتخاب موضوع انتها نامـه رایگان بوده دانشجو هیچ نرخ ای را جهت انتخاب مساله رشته خود پرداخت نمی نماید .

در نظر گرفتن موارد زیر می تواند معکمک برای بهتر بودن مساله باشد:

۱- مورد را به گونه ای گزینش بکنید که همراستا با علایق شما باشد. برای مثال اگر در زمینه مدیریت به مباحث منابع آدم ی علاقه دارید، سعی بکنید همموسیقی علاقه عمل بکنید .

۲- بدیع بودن مساله یک امتیاز مثبت جهت انتها نامـه است. ولی نمی بایست این نو بودن شما را به سمت نظریه سازی و بیان حرف های ببرد. این موضع به ویژه در مقطع کارشناسی ابیشتر شدن می تواند زیاد خطرناک باشد. چون در این مقطع بیشتر کارهای کاربر دی و تا حدودی گسترش ای مد نظر است نه کارهای بنیادی. کما این که شما به ادبیات پژوهش نیاز دارید.

۳- فراموش نکنیم که انتظار معمول از زمان کارشناسی اافزایش توانایی کار کردن باروش های تحقیق انتظار معمول در دوره دکتری نظریه سازی است. پس در مقطع کارشناسی ابیشتر شدن بایستی در مباحثروش شناسی تحقیق کرد در مقطع دکتری بر روی نظریه سازی مباحث تئوریک.

۴- بد نیست به دنبال اولویت های پژوهشی سازمان ها باشید. در بین این اولویت ها موضوع انتها نامـه خود را انتخاب بکنید . با این کار همچنین این که از لحاظ مالی پشتیبانی می شوید، می توانید ارتباطات بهتر ی با سازمان مربوطه برقرار کرده شاید باب ادامه همکاری با آن سازمان بعد از فارغ التحصیلی جهت شما باز شود.
مشاوره گزینش مساله انتها نامـه

دغدغه بسیاری از دوست ها ی که با دستیار پژوهش ارتباط می گیرند، گزینش موضوعی مناسب برای تدوین انتها نامـه دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری است. اما می بایست اعتراف کرد که بی اغراق یکی از بزرگترین ارزشمند ترین استرس های بجا در کل دوره تحصیل احتمال دارد همین مسئله باشد.

یک مساله بهتر چه ویژگیها ی دارد؟ چنانچه پرسش ما جهت انتخاب مورد انتها نامـه این باشد، باید گفت این مسئله تصمیم گیری چند متغییره است که باید برای رسیدن به هدف بهینه در آن کمی دقت کرد. می خواهید ادامه تحصیل بدهید؟ این ادامه تحصیل در ایران خواهد بود یا خارج کشور؟ مساله مدنظر شما در ایران کار شده است؟ آیا سازمان و یا مجموعه ی را می شناسید که به راحتی بتوانید پژوهش خود را در آن پیاده سازی نمایید؟ سازمان یا ارگان دولتی هست که از طرح شما پشتیبانی مالی و فکری بکند؟ نشریه یا نشریاتی برای چاپ مقالات مستخرج از انتها نامـه وجود دارند و سطح علمی این نشریات چطور است؟

جواب به تمام این مورد ها کمی زمان گیر بوده و تجربه می خواهد.

با این تفاسیر و با توجه به درخواست فرد ان دستیار پژوهش در اخذ آموزش ی جهت انتخاب موضوع بدین وسیله گروه مشاوران دستیار پژوهش (فارغ التحصیلان دانشجویان دکتری کارشناسی اافزایش دانش کده های تهران،شهید بهشتی علامه) برنامـه ای را ترتیب داده است تا بر اساس متد کاملا کاربر دی به دوست ها متقاضی در گزینش موضوع مشاوره ارائه دهد.

متد کار به این صورت است که در حیطه رشته، گرایش علاقه شما موضوعاتی بر اساس مقالات علمی چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی (ISI) جستجو از دوباره تکرار ی نبودن آنها در ایران اطمینان حاصل شده و این موارد به همراه مطلب پایه یا بیس آنها به شما ارائه می شود.