فرهنگ نگاری، ترجمه و زبان فارسی

در منــابع ترجمه پــژوهشی و در کلاس های ترجمه به دانش جویان و ترجمه آموزان پیشنهاد می کنن
%name فرهنگ نگاری، ترجمه و زبان فارسی
ترجمه مقاله به انگلیسی

ترجمه مقاله,ترجمه مقاله انگلیسی,ترجمه مقاله به انگلیسی,utranslateI

د که متون ادبی کلاسیک فارسی یا داستان رمان بخوانند تا تسلط آن ها بر زبان فارسی بیشتر شود، اما به نقش خاصیت ی مواجهه ی ترجمه با متن اصلی که چندان اشاره ای نمی کنند. مواجهه ی ترجمه با متن اصلی که یکی از شاخه های متن شناسی مواجهه ای است در زبان آموزی ،آموزش ترجمه ترجمه پژوهی، معرفت ادبیات، کمک به فرهنگ نگار، یاری به عبارت سازی واژه گزینی معادل یابی نقش بس سازنده ای دارد . این متن به طرح ارزیابی این مورد می پردازد و ضمن آوردن نمونه هایی از ترجمه ها و متن اصلی آن ها نکاتی در مورد ی خواص واژگانی نحوی این کار نقش آن در یادگیریروش های ترجمه بیان می کند.

واژگان کلیدی: مواجهه ی ترجمه با متن اصلی ، متن شناسی مواجهه ای، زبان آموزی، نحوه های ترجمه، ترجمه پژوهی، فرهنگ نگاری، ادبیات، عبارت گزینی.

مواجهه ی ترجمه با متن مهم چیست چه خاصیتهای ی دارد؟ در منابع ترجمه پژوهی ودر کلاس های ترجمه به این موضوع اشاره نشده است، در حالی که نقش خیلی کارسازی در راهنمای زبان و ادبیات ترجمه نیز در فرهنگ نگاری کلمه سازی و عبارت گزینی دارد . در این متن ابتدا ضرورت و ارزش این کار را ارزیابی می کنیم و پس به استناد به نمونه هایی از ترجمه های غزلیات حافظ و مثنوی مولوی نیز فرهنگ مساوی های ادبی (صالح حسینی ۱۳۸۰ ) موارد ی از موارد واژگانی و نحوی ای که با استفاده از نمونه های فوق و منابع و اطلاعات دیگر می توان آن ها را حل کرد می آوریم .

۱٫ خاصیتهای مواجهه

درکلاس های ترجمه به ما گفته اند ما هم به دانش جویانمان گفته ایم که : آثار ادبی کلاسیک فارسی بخوانید تا فارسی یاد بگیرید تا کلامتان قوت گیرد و بهتر ترجمه کنـید ؛ داستان و رمان بخوانید تا فارسی تان قوی شود و … . دکتر غلامحسین یوسفی (۲۰۵ – ۱۳۶۳:۱۷۷ ) این مطلب را به تفصیل بیان کرده صالح حسینی ( ۲۷- ۱۱ : ۱۳۸۰ ) بر این نکته تاکید کرده است .او گفته های غلامحسین یوسفی را که نظر خودش هم هست چنین خلاصه کرده است :

دکتر غلامحسین یوسفی در مقاله ی محققان ه ی خود « خاصیت انس با زبان فارسی در ترجمه» ، یکی از اصول مهم ترجمه را فارسی دانی و مهارت مترجم در زبان فارسی گفته اند . از نظر ایشان احراز ملکه ی فارسی دانی بر اثر غور در متون قدیم خاصیت برگرفتن از آن ها حاصل می شود . تتبع درمتون قدیم «انس باموازین زبان فارسی و آثار فصیح موجود تأمل در نحوه ی تعبیر آن ها به نویسنده مترجم قدرت آن را می دهد که برای بیان مفهوم ها خود بتواند کلمات لازم را بجوید وبیابد یا آن ها را بیندیشد در بیان مقصود در نماند .» همین طور انس با زبان فارسی به مترجم این امکان را می دهد که مفهوم ها و معانی را در قالب کلمات و ترکیباتی خوش ساخت مانوس و آسان فهم ادا کند و به زمان ضرورت نیز از مفردات و مواد واژگان متون گذشته مدد بگیرد بر غنای واژگان خود بیفزاید . ایشان درتایید گفتار، در مساوی لغــات و ترکیبـــات فرنگی بـــا توجه به بعضی از متون خوب فارسی معادل هایی ذکر کرده اند …

( صالح حسینی ۱۱ : ۱۳۸۰ )

او نمونه ای از « این بهره برداری شایسته و بارور از ادبیات غنی واژگان وسیع زبان فارسی» را از کتاب خانواده ی تیبو ترجمه ابوالحسن نجفی استاد بزرگ، زبان شناس، ترجمه شناس و ادیب به حق فارسی دان آورده از تعبیرات و ترکیباتی نمونه آورده که« برگرفته از قبلی یان سخن ساز » است . ( ۲۷ – ۱۸ : ۱۳۸۰ ) .

در ارزش و صحت این نظر هیچ تردیدی نیست و نگارنده هم با تجربیات دانش جویی، ترجمه و تدریس ترجمه به خاصیت ی این گفتار به خوب ی پی برده است . ولی تا کنون در کلاسی و مطلب ای جایی نشنیده ام که مواجهه ی متون ترجمه با متن اصلی آن ها را پیشنهاد کنند خاصیتهای آن را برشمرند مگر در اشارات کوتاهی در بعضی از مصاحبه های مترجمان. حقیقت این است که یکی از راه های آموزش زبان ادبیات ترجمه همین نوع مواجهه است . با این کار می توان بسیاری از مشکلات واژگانی و نحوی زبان آموزی و ترجمه آموزی را حل کرد . پژوهش گرانِ نقد مواجهه ای زبان ها فرهنگ نویسان با مواجهه ی ترجمه با متن اصلی می توانند معادل های غنی و جالبی برای تولید و ساخت های واژگانی و نحوی دو زبان پیدا کنند و بر غنای کار خود بیفزایند . روش های گوناگون ترجمه را می توان از این رهگذر معرفت . نظریه ی ترجمه بدون ارجاع به عمل و بهره گرفتن از تجربیات مترجمان هیچ است عمل ترجمه را چاره ای بهتر از مدد گرفتن از نظریه نیست . نظریه های گوناگون ترجمه را می توان با عنایت به کار عملی مترجمان بهتر و آسان تر روش داد .

۱-۱٫روش زبان و ادبیات و نقش مواجهه ی متون در آن ها

مواجهه ی ترجمه با متن اصلی فرد را به زبان ادبیات هر دو زبان آشنا می سازد سبب ژرف شدن دانش زبانی و ادبی او می شود . یکی از اشکالات عمده ی دانش جویان و نوآموزان ترجمه دانش زبانی اندک آنان است چاره و راه حل این مشکل متن خوانی است . با خواندن متن واژگان و تولید و ساخت های نحوی به طور ناخودآگاه وارد ذهن وزبان خواننده می شود . این کار شاید با کیفیت ترین نوع تست زبان باشد . عده ای از زبان آموزان ضعف زبان خود را می خواهند با خواندن کتاب های دستورزبان و از برکردن واژگان جبران کنند . گرچه این گونه مطالعات هم مفید است ،اما تاثیر کارایی متن خوانی از آن ها بیشتر است . پیشنهاد ی استادان ترجمه ادیبان به مترجمان مبنی بر تحقیق ی متون کلاسیک یا رمان وجریان معاصر با اینآموزش نیز عملی می شود، مضافا این که در اینروش به اضافه زبان مادری ،امکان آشنایی بیشتر با زبان دیگر هم فراهم می شود . قدیم از این مواجهه ی متون ادبی با جذابیت های ویِژگزینشه خود، باعث می شود دانش جو ترجمه آموز نه تنهــا از این کار خسته نشود، بلکه کشش علاقه اش بیشتر هم بشود . اگر مترجمِ آثار ادبی فارسی به انگلیسی شخص برجسته و با صلاحیتی مانند رینولد نیکلسون مولوی شناس ،آرتور جفری آربری و ادوارد براون باشد، مواجهه ی ترجمه ی آن ها با متون کلاسیک ادب فارسی نوعی نقد معتبر متن است . چنین مترجمانی تحلیل و تعبیر تفسیر معتبری از متن دارند و ترجمه ی آنان می تواند گره گشای درک ناشناخته ها مبهمات اثر باشد . نیکلسون شرحی بر مثنوی نوشته ،اما او تمام نکات این تاثیر را در این شرح آورده است ؟ حتمـا با مطالعه ی ترجمه ی او از مثنوی ( The Mathnavi Of Jalaluddin Rumi, 2002 ) می توان نکات جدید ی را از خلال این کتاب دریافت .

۲-۱٫ ترجمه نقش مواجهه ی متون در آن

درکلاس های ترجمه به علت نفس کار گرایش های فردی استادان ترجمه، دانش جویان ترجمه آموزان باآموزش های محدودی آشنا می شوند . نکته ی با اهمیت تر این است که دانش گاه های ما جولان گاه نظریه و تئوری نظریه پردازی است و عمل و تجربه اهمیت مناسب ای در آن ها ندارد . دانش جویان معمولا بعد از فارغ التحصیلی اشتغال به کار، به جنبه های عملی رشته های می پردازند این تازه اول کار آن هاست . از طرف دیگر ،از بس سخنان ضد و نقیض از استادان مختلف می شنوند یا گفتار نظری انتزاعی استادانشان را درست درک نمی کنند که دچار نوعی سردرگمی بلاتکلیفی می شوند . مواجهه ی متون ترجمه شده با متن اصلی باعث رفع بعضی از این ابهامات می شود، ترجمه آموز با کاربرد عملی نظریات ترجمه آشنا

می شود، باراهنمای ها نحوه های گوناگون ترجمه آشنا می گردد راه روش ترجمه را می آموزد .

از آن جا که ادبیات محمل هنرمندی سخن آرایی نویسندگان شاعران است ،آثار ادبی از نظر واژگانی نحوی خیلی غنی اند . در متون غیر ادبی و عادی فقط می توان جلوه های زبان عمومی و کلی مشترک بین همگان را یافت . زبان ادبی از آنِ خواص هنروران است ،آرایه های کلامی و صنایع لفظی معنوی زیادی در آن به کار می رود و بازتابی است از گونه ی برتر سخن پردازی . ترجمه ی ادبی هم همین خصوصیات را دارد . در باب نقش ترجمه های ادبی در باروری شکوفایی زبان مقصد بسیار زیاد گفته اند . شعر نو جریان کوتاه رمان ایرانی حاصل آشنایی ما با ادبیات غرب عمدتا از رهگذر ترجمه بوده است . هایکوی ژاپنی از راه ترجمه به غرب از آن جا به ایران راه خود را باز کرد . حال که این گونه ی زبانی این قدر پربار غنی است ،چرا از دستاوردها و سخن سازی ها و سخن آرایی های ترجمه های ادبی ،در آموزش ترجمه و بازبینی آن و تعمیق هر چه بیشتر دانش ترجمه پژوهی استفاده نکنیم ؟

مترجمان ادبی معمولا افراد زبان دان و زبان آبرخی هستند که گاه دست کمی از خود مولفان ندارند و گاهد مانند میرزاحبیب اصفهانی احمد حاوی و به مراتب برتر و بالاتر از مولف اند . اینان خود سخن وران و سخن سازان بزرگی اند که با زیر و بم ها ظرایف نوادر زبان مادری عمیقا آشنا هستند بر امکانات آن اشراف دارند، به ضرورت می توانند واژه ای ابداع کنند و خوب می دانند که چه گونه مفهوم زبان مبدا را در با کیفیت ترین شیواترین سلیس ترین وصریح ترین قالب زبان مادری شکل دهند. معرفت ابداعات ابتکارات ترکیبات مترجمان بهتر ادبیآموزش های گوناگون فنون ترفندهای زبانی مختلف ی را برای مترجم فراهم می کند .

۳-۱٫ فرهنگ نگاری نقش مواجهه ی متون در آن

فرهنگ نگاران می توانند بهره های زیادی از مواجهه ی آثار مترجمان ادبی ببرند . فرهنگ هزاره تنها از هنر سه زبان شناس و ادیب سود برده است، ولی اگر در فرهنگ نویسی امکان مصرف از شیرین کاری های ده ها صدها مترجم برجسته ی زبان دان فراهم باشد، مسلما بسیاری از نکات پیچیده سخت این رشته ی خطیر آشکار و راه حل آن پیدا خواهد شد . برخی از متون غیر ادبی در انتها خود واژه نامـه هایی دارند که در آن فهرستی از معادل های فارسی اصطلاحات خارجی را می آورند . این گونه معادل ها در بدنه ی اصلی کتاب، پی نویس پانویس آن ها یافت می شوند . کتاب های مرجع زیاد ی با عنوان واژگان این گونه معادل ها را در یک جا گرد می آورند بدین ترتیب ،خدمت بزرگی به فرهنگ نگاری نیز واژه گزینی و معادل یابی می کنند مانند واژگان متالورژی (مواد)، زهرا سلطان پور (۱۳۷۴) ؛ واژگان زیست شناسی، رضا فرزان پی ومهرآذر فارسی (۱۳۷۷) ؛ واژگان شیمی و مهندسی شیمی ،علی پورجوادی (۱۳۷۹) … . برشمار این گونه کتاب های مفید مرجع روز به روز افزوده می شود . اما این پژوهش مفید در متون ادبی ترجمه شده صورت نگرفته است . یک آن احتمال دارد این باشد که مخاطب و استفاده کننده ی چنین کتاب هایی بسیار زیاد محدود است و در واویلای کاغذ و نشر ایران برای ناشر صرف نمی کند که روی چاپ چنین آثاری سرمایه گذاری کند . ( در نتیجه، این کار به سازمان های پژوهشی دولتی مانند فرهنگستان زبان و احترام می بایست محول شود . )

صالح حسینی (۱۳۸۰) با فرهنگ مساوی های ادبی آغازگر این خدمت مناسب بوده، همان گونه که کتاب مرجع واژگان رامدیون همت داریوش آشوری هستیم . ( اندیشه ی طرح مورد خواص مواجهه ی متون ترجمه شده با متن اصلی را مدیون همین اثر صالح حسینی هستم، درست به همان گونه که او این اثر را مدیون«هم نفسی با دلیل راهی همچون ابوالحسن نجفی » بوده است .این « فرهنگ مواجهه ای که در نوع خود بی مثل است – گوشه ای از تلاش مترجمان ]ادبی[ را در معادل اندیشی و مساوی یابی و ابداع واژگان باز می نماید . ] در این فرهنگ [ نزدیک به پنجاه کتاب ] ادبی [ از عبارت دو جریان کوتاه با متن مهم مواجهه شده است » (صالح حسینی ۶-۵ : ۱۳۸۰) .

۴-۱٫ کلمه گزینی واژه سازی و نقش مواجهه ی متون در آن

بخش زیادی از کار های سه فرهنگستان تاریخی چهار فرهنگستان کنونی ما بر واژه گزینی معادل سازی متمرکز بوده و کار های زیاد ی نیز توسط ادیبان زبان شناسان متخصصان خارج از فرهنگستان صورت گرفته است . گرچه شروع واژه گزینی معادل یابی به بزرگانی چون ابوریحان بیرونی و ابن سینا بر می گردد، این کار از زمان تاسیس دارالفنون در ۱۲۳۰ شمسی آغازی نویافت با تاسیس فرهنگستان ایران در ۱۳۱۴ نهادینه شد و در زمان تعطیلی فرهنگستان ها هنچنان ادامه یافت . دستاوردهای حاصل از مواجهه ی ترجمه با متن مهم ، منبعی غنی برای دست اندرکاران عبارت سازی خواهد بود . از آن جا که بخش عمده ای از کار های کلمه گزینی به انفراد صورت گرفته، بهره وری از تجربیات و بر ساخـته های تعداد بسیار زیاد ی از مترجمان بزرگ که زبان دانان برجسته ای بوده اند اطلاعات ذی قیمتی در اختیار کلمه سازان قرار می دهد.

۲٫ خواص واژگانی نحوی و روش شناختی مواجهه ی ترجمه با متن اصلی

بعد از ذکر مقدماتی درباره خاصیتهای زبانی و ادبی مواجهه ی ترجمه با متن اصلی و نقش عظیم آن در تعمیق فرهنگ نگاری ،نمونه هایی از خواص واژگانی و نحوی وروش شناختی این کاررا می آوریم . این تحلیل ها در درجه ی اول بر اساس مواجهه ی ترجمه های حافظ مولوی و سعدی صورت گرفته است که برای اثبات گفته های از منابع دیگر کمک گرفته ام . نمونه ها به صورت پیوست در انتها متن آمده است . ( در متن مقاله از دادن ارجاع به صفحات ترجمه و متن اصلی خودداری کرده ایم ولی شماره صفحات آن ها در بخش پیوست موجود است . ) ابتدا خاصیتهای واژگانی پس خواص نحوی این فرایند را ارزیابی می کنیم آن گاه نمونه ای از کمک آن به آشنایی با یکی از فرایند های ترجمه را می آوریم .

دلیل اصلی یادگیری زبان انگلیسی ؟

n00151488 b دلیل اصلی یادگیری زبان انگلیسی ؟

ترجمه مقاله به انگلیسی

ممکن است یادگیری زبان انگلیسی مهمترین گام در ارتقاء کیفیت زندگی شما باشد.

هیچ فکر کرده ‌اید که دساسترس ی به اطلاعاتی که دیگران از آن بی‌بهره‌اند، چقدر می‌تواند دیدنی باشد؟ یا حرف کردن با افراد جالبی که دیگران نمی‌توانند با آنها رابطه برقرار کنند؟ یا تحت تأثیر قرار دادن اطرافیانتان هر موقع که دهانتان را باز می‌کنید؟ یا پشت سر گذاشتن افراد دیگر با جهش‌های بزرگی که در شغل‌تان برمی‌دارید؟
شما می‌توانید به همه‌ اینها برسید، چنانچه بهتر انگلیسی حرف بکنید .

دسترس و نگرانی ی به اطلاعات

شما به چه چیزی علاقمند هستید؟ علوم؟ آهنگ ؟ رایانه ؟ سلامت ی؟ تجارت؟ ورزش؟ رسانه‌های امروز – از قبیل اینترنت، تلویزیون و مطبوعات – دسترس ی تقریباً نامحدودی را به اطلاعات پیرامون موارد مورد علاقه‌تان فراهم کرده است. فراموش نکنید که ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم.
تنها مساله وجود دارد: بیشتر این اطلاعات به زبان انگلیسی است.
در اینجا چند مثال از اطلاعاتی که چنانچه انگلیسی بلد باشید می‌توانید از آنها مصرف بکنید ، بیان می‌شود:
• بیشتر صفحات وب. بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) صفحه اطلاعات در اینترنت وجود دارد! این شگفت‌انگیز است که فقط با یاد گرفتن زبان، به خیل زیادی از اطلاعات در پهنه اینترنت دساسترس ی پیدا می‌کنید.
• کتابها – در هر موضوعی، از همه جهان . شما می‌توانید کتابهایی با نویسندگان آمریکایی یا بریتانیایی بخوانید، نیز کتابهای ترجمه شده از زبانهای دیگر. به هر موضوعی که علاقمند باشید، می‌توانید چیزی به انگلیسی در مورد آن پیدا بکنید .
• مطبوعات. فقط مجله‌ها روزنامه‌های انگلیسی زبان هستند که به راحتی در هر کجای جهان یافت می‌شوند. شما برای پیدا کردن مجله‌هایی مانند تایم یا نیوزویک مجبور نیستید زیاد زمان صرف بکنید .
• علوم. زبان انگلیسی کلیـد دنیـای علم فن‌آوری است. حـدود ۹۵% مقـالات علمی منتشر شده، به زبان انگلیسی است کـه تنها حدود ۵۰% از آنها مربوط بـه کشورهای انگلیسی‌زبان (مانند آمریکا و انگلستان) می‌باشد.
• گزارشات خبری. شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی از عبارت BBC CNN را در نظر بگیرید. آنها خبرها را خیلی سریع‌تر و حرفه‌ای‌تر انتشار می‌کنند. در هر کجای جهان شما می‌توانید به آنها دسترس ی داشته باشید.

گفتگو با افراد دیگر

انگلیسی را می‌توان «زبان گفتگو» نامید. چرا؟ چون به نظر می‌رسد تمام مردم جهان پذیرفته‌اند که جهت گفتگو و رابطه با یکدیگر از زبان انگلیسی استفاده کنند.
• حدود یک نیم میلیارد (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) نفر در جهان می‌توانند به انگلیسی حرف کنند. یک میلیارد نفر دیگر هم مشغول فراگیری آن هستند .
• تقریباً تمام کنفرانسها مسابقات بین‌المللی به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. به عنوان مثال رقابتهای المپیک یا جام جهان ی فوتبال را در نظر بگیرید.
• سیاستمداران کشورهای مختلف از زبان انگلیسی برای برقراری رابطه با یکدیگر مصرف می‌کنند. انگلیسی، زبـان اصلی سازمانهایی از قبیـل سازمـان ملل متـحد (UN)، نـاتـو (NATO) و… می‌باشد.
چنانچه شما بتوانید به انگلیسی حرف بکنید ، قادر خواهید بود:
• با مردمان همه جهان رابطه برقرار بکنید . مثلاً می‌توانید عقاید و نظراتتان را در گروه‌های تبادل نظر اینترنتی بیان بکنید . به افراد مورد علاقه‌تان پست الکترونیکی ارسال بکنید و در مورد زندگی و فرهنگشان اطلاعات کسب بکنید .
• راحت‌تر سفر بکنید . به هر کجا که مسافرت می‌کنید می‌توانید با دیگران رابطه برقرار بکنید – انگلیسی در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توانید آدرس بپرسید، با افراد مکالمه بکنید ، یا… یاری بخواهید. فردی چه می‌داند، ممکن است روزی زبان انگلیسی جان شما را نجات دهد!

پیشرفته ای شغلی

چنانچه خواهان شغل خوب ی در زمینه‌های تجاری یا علمی هستید، از پشت میز کارتان بلند شوید و همین اکنون به فراگیری انگلیسی مشغول شوید!

دانستن انگلیسی به شما مجوز می‌دهد که:

• جمله «مسلط به زبان انگلیسی» را در رزومه (=خلاصه شرح حال و سوابق) درج بکنید . بدین ترتیب شانس خود را جهت بدست آوردن شغل بهتر کسب درآمد بیشتر، افزایش می‌دهید.
• دانش فنی را بیشتر شدن دهید. انگلیسی زبان فن‌آوری است، به ویژه فن‌‌آوریهای تراز بالایی مانند علوم رایانه ، ژنتیک و پزشکی. اگر می‌خواهید در مورد این علوم تحقیق کنید، اقطعا لاً مجبور خواهید شد از منابع انگلیسی مصرف بکنید .
• یک تاجر بین‌المللی باشید. ایـن خیلی واضح اسـت. تجـارت بین‌المللی تنها بـا زبان انگلیسی میسر می‌شود. یادتان باشد که در دهکده جهان ی به سر می‌برید. پس چنانچه می‌خواهید نقشی ایفا بکنید ، باید انگلیسی بلد باشید – تا بتوانید با تجار دیگر رابطه داشته باشید، در کنفرانس‌ها و همایش‌ها کمپانی بکنید ، روزنامه‌ها مجلات تجاری بخوانید و….
• دانشجو محقق بهتری باشید. می‌توانید با پژوهشگران کشورهای دیگر مکاتبه بکنید . در همایشهای بین‌المللی مجموعه بکنید با تحقیق مجلات کتب، از یافته‌های نو علمی با خـبر شوید.

یاد گرفتن انگلیسی آسان است

انگلیسی نه تنها مفید ترین زبان جهان ست، بلکه یکی از آسان‌ترین زبانها جهت یادگیری مصرف محسوب می‌شود:
• الفبای آسان – هیچ نماد یا نشانه خاصی از قبیل ä یا é وجود ندارد.
• حالت جمع آسان – تنها کافی است یک s (یا es) به انتهای اسم اضافه شود. (one car, two cars)
• کوتاهی کلمات – اکثرا کلمات اصلی کوتاه می باشند : run, work, big, go, man و…. کلمات زیاد ‌تر معمولا کوتاه می‌شوند: fridge=refrigerator, os=operating system.
• انگلیسی تمام جا یافت می‌شود: دسترس و نگرانی ی به تلویزیون، آهنگ ، وب‌سایتها مجلات انگلیسی زبان زیاد آسان است. شما مجبور نخواهید بود تنها از چند کتاب خسته‌کننده راهنمای ی مصرف بکنید . می‌توانید همزمان هم انگلیسی بیاموزید و هم از آن مصرف بکنید . بدیهی است که بدین ترتیب اشتیاق شما برای یادگیری افزایش می‌یابد.

جمع بندی از کلمه زبان

زبان خارجی یکی از دروس اصلی مهم در نظام آموزش ی کشور ماست . تأکید و تذکر کنونی سیاستگذاران مسئولان به امر راهنمای زبان فرصت مغتنمی است برای تمام افرادی که به نحوی در این امر مشارکت دارند به همین دلیل بر تمام ماست که با جذب این پشتیبانی ها در امر گسترش روش زبان در کشور بکوشیم .
ارزش یادگیری مفید یک زبان خارجی مانند انگلیسی بر هیچ کس پوشیده نیست . فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل در دانشکده ها ، برای مطالعه و تحقیق در مورد مطلبی مفید و با مصرف از رایانه و اینترنت به زبان بین المللی چاره ای جز فراگیری مناسب زبان انگلیسی را به همراه ندارد . کوتاه سخن آن که امروزه تمام به نوعی به دانستن این زبان به عنوان زبان بین المللی نیاز دارند .

کاربر د زبان روزمره در سیاست

در این جهان ی ذهنی می‌توان تمام پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را به چند اصل مفهومی تقلیل داد و به دریافتی ساده انسجام‌یافته از رخدادها دست یافت. این دریافت منسجم از واقعیت‌ها به افراد مجوز می‌دهد در شرایط انقطاع روابط گفت‌وگویی عکس ی مظلومانه از ارائه دهند.
زبان گفت‌و گوی روزمره اکثرا ً خصلتی دموکراتیک دارد. وقت ی که ما در مورد خواسته‌های متقابل خود با یک رفیق گفت‌وگو می‌کنیم در باره رخدادها باورهای همدیگر به تبادل نظر می‌پردازیم، در معنای عام آن، زبانی دموکراتیک را به کار می‌بریم. فرد د زبان دموکراتیک با امکان مشارکت در زندگی اجتماعی اعتماد گروه‌های مردم به همدیگر تقارن دارد. در زبان دموکراتیک فردی از فرآیند گفت و گو کنار گذاشته نمی‌شود آدم ‌های ملموس با گوشت و استخوان حق دارند خواسته‌های را بیان کنند در مورد درستی یا نادرستی ادعاهای دیگری با او به گفت‌وگو بپردازند.
زبان دموکراتیک، حق‌ دیگری برای مشارکت در حیات جمعی را نفی نمی‌کند برای خود حقوقی ویژه و ویِژگزینشه قائل نیست. زبان روزمره را می‌توان از حیث میزان دموکراتیک‌بودن آن در مناسبات مختلف اجتماعی، اقتصادی سیاسی مورد بررسی قرار داد. برای مثال وقتی در برخورد با مأموران مالیاتی به میزان مالیات اعتراض می‌کنید و زمان ی که در رابطه با همسایه از تجاوز به حقوق گلایه می‌کنید، به طور عادی زبان دموکراتیک را به کار می‌برید با مأمور دولتی یا همسایه خود وارد یک گفت‌وگو می‌شوید بر مبنای عرف و معیارهای تعیین کننده حقوق شهروندان یا انتظارات متعارف حسن همسایگی با دیگران به تعلت می‌پردازید.
اما در مقابل این زبان ملموس روزمره یک زبان انتزاعی هم برای سخن‌گفتن از حقوق و انتظارات خود وجود دارد. زبان انتزاعی به‌طور واقعی قادر به معرفت عوامل علل رخدادها نیست برای توضیح تبیین موارد پیرامون خود و برای گفت‌وگو از نیازها خواسته‌های خود جهت دلیل در مساوی افراد دیگر از یک چارچوب آرمانی مصرف می‌کند. این زبان انتزاعی در شرایط فقدان آزادی مشارکت سیاسی شکل می‌گیرد؛ این شرایط اکثرا به گریز مردم از جهان ی واقعی که در آن قادر به دفاع از انتظارات عادی نیستند می‌انجامد و آنان به دلیل فراهم‌نبودن امکان گفت‌وگو در مورد واقعیت‌های ملموس، از آن‌ها فاصله می‌گیرند و به یک جهان ی انتزاعی ساخته‌شده بوسیله گرایش‌های عاطفی ذهنی پناه می‌برند. در این جهان ی ذهنی می‌توان تمام پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را به چند اصل مفهومی تقلیل داد و به دریافتی ساده و انسجام‌یافته از رخدادها دست یافت. این دریافت منسجم از واقعیت‌ها به افراد اجازه می‌دهد در شرایط انقطاع روابط گفت‌وگویی عکس ی مظلومانه از ارائه دهند. این روش سخن‌گفتن به‌تدریج در فراگرد زیاد افکار، منش و زندگی مردم را شکل داده اذهان آنان را قالب‌ریزی می‌کند.
کوری نسبت به واقعیت‌های پیرامون و ناتوانی از درک پیامدهای قطعی اقدامات و رخدادها و به‌طور کلی ناآبعضی از روح زمانه از مهم‌ترین پیامدهای فرد د این زبان انتزاعی است. این ناتوانی در دیدن واقعیت‌ها، راه سقوط اقوام به دست خودشان را هموار می‌سازد؛ زیرا به جای گفت‌وگو، کاهش رابطه زبانی به جای همدل ی و تفاهم مقولاتی چون افشاگری، پرده‌دری و رسواسازی دیگری و به جای اعتماد به همدیگر، متهم‌ساختن دیگران به کاربر د واژگان برای تأمین منفعت، علاقه و غرض شخصی گروهی رواج می‌یابد. بدین‌ترتیب زبان انتزاعی در شروع از مخدوش‌کردن رابطه آدم ‌ها با واقعیت شروع می‌شود ولی به‌تدریج رابطه خود آدم ‌ها با همدیگر را مخدوش می‌سازد.
نتیجه گیری

بر طبق نظرسنجی و طرح پرسشها ی که از دانش آموزان پایه های مختلف جمع آوری پرسیدهشده به این نتیجه رسیده ایم که :

۱ ) حداقل ٪۵۰ دانش آموزان به درس زبان علاقه دارند و ٪ ۵۰ دیگر دانش آموزان فقط جهت کسب نمره ی قبولی تلاش می کنند .
۲ ) در اکثر موارد دیده شده است که مردم از زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی جهان یاد می کنند و همین طور سعی در فراگیری این زبان بین المللی دارند .