حیوانات کاغذی درست کنید

حیوانات کاغذی درست کنید

|حیوانات کاغذی درست کنید از مداد کمرنگ|

تو می توانید آن حیوانات را هم با کاغذ معمولی هم با مقوای رنگی درست کنید. فراموش نکنید از فرزندتان جهت درست کردن کاردستی کمک بگیرید.
بردوک – ارمغان فائزی: تو می توانید آن حیوانات را هم با کاغذ معمولی هم با مقوای رنگی درست کنید. فراموش نکنید از فرزندتان جهت درست کردن کاردستی کمک بگیرید.

550528 386 حیوانات کاغذی درست کنید

وسایل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری

  •     کاغذ یا مقوا رنگی
  •     قیچی
  •     مداد رنگی
550529 974 حیوانات کاغذی درست کنید

مراحل ساخت

۱٫ الگوی جوجه را دانلود کنید و همچنین آن هم را روی کاغذ رنگی بکشید و همچنین با قیچی جدا کنید.

550530 537 حیوانات کاغذی درست کنید

۲٫ با مداد رنگی ، قسمت های متنوع و گوناگون و مختلف مرغ، مانند چشم، نوک، پا و همچنین … را رنگ کنید. از وسط کاغذ را تا کنید و همچنین مطابق عکس، برش های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را روی آن هم بزنید.

550531 840 حیوانات کاغذی درست کنید

۳٫ الگوی خرگوش را دانلود کنید و همچنین آن هم را روی کاغذ بکشید و همچنین با قیچی جدا کنید.

550531 840 حیوانات کاغذی درست کنید

۴٫ از وسط کاغذ الگو را تا کنید و همچنین مطابق عکس، برش های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را روی آن هم بزنید.

550532 508 حیوانات کاغذی درست کنید

منبع

حیوانات کاغذی درست کنید در تاریخ ۲۹ June 2015 | 4:42 pm نشر یافته شده شده می باشد