تلفن کارتی

تلفن کارتی را همه جا می بينی صورتش از آهن د ل او از چينی وب سایت کودکان

po02301 1 تلفن كارتيpo02301 2 تلفن كارتيpo02301 تلفن كارتي

گوشه شهر همه

خانه ای ساخته اند

گوشه هر میدان

تلفن کاشته اند

رنگ زرد و سبز و

روی خندان دارد

جعبه ای پر د کمه

 روی دستان دارد

در کنار گوشش

 سیم و گوشی دارد

موقع تنهایی

 جنب و جوشی دارد

همه وقت آماده

 روز و شب بیدار است

می شناسند او را

 بس که او هوشیار است

تلفن کارتی را

همه جا می بینی

صورتش از آهن

 د ل او از چینی

وب سایت کودکان

,شعر کودکانه تلفن,شعر کودکانه باز تلفن زنگ میزنه,شعر کودکانه درباره تلفن,شعر کودکانه در مورد تلفن

شعر کودکانه ی تلفن عمومی

 

دویدم  و دویدم       سر کوچه رسیدم

 

کنار جوی آبی    یک تلفن رو د ید م

 

 

تلفن عمومی          دوست قشنگ من بود

 

همیشه بی صدا بود    ولی خیلی زرنگ بود

 

 

پاهاش توی زمین بود    سرش توی آسمون

 

گوشه لبهای اون             یک لبخند مهربون

 

 

تکه سیم سیاهی     همیشه روی سر داشت

 

از همه آ د مها              انگاری اون خبر داشت

 

 

آدمهای جور وا جور    گوشی رو بر می داشتند

 

تو قللک کوچکش          سکه ای می گذاشتند

 

 

صدای بوق که اومد            شماره می گرفتند

 

اگر که اشغا ل می زد          دوباره می گرفتند

,شعر کودکانه تلفن,شعر کودکانه باز تلفن زنگ میزنه,شعر کودکانه درباره تلفن,شعر کودکانه در مورد تلفن

صدای زنگ تلفن

مادر بزرگ با خنده هاش صدای خوب و نازيه برای من صدای اون صدای دل نوازيه

صدای زنگ تلفن           صدای آشنائیه

 

تو خلوت خانه ما    رفیق خوش صدائیه

po02307 صدای زنگ تلفن

 

تا تلفن زنگ می زند      گوشی رو من بر می دارم

 

با اشتیاق گوشی رو من        کنار گوشم می ذارم

 

 

بعد سلام بفرمائید            منتظر صدای ام

 

برای حرف و گفتگو      عاشق یک پیامی ام

po02304 صدای زنگ تلفن

مادر بزرگ با خنده هاش    صدای خوب و نازیه

 

برای من صدای اون                صدای دل نوازیه

,شعر کودکانه تلفن,شعر کودکانه باز تلفن زنگ میزنه,

شعر کودکانه درباره تلفن,شعر کودکانه در مورد تلفن

شعر تلفن همراه

هر کجا هستم من توی هر مهما نی می فشارم با دست دکمه های او را می کنم در گوشم نغمه های او را

تلفن همراه

po02302 شعر تلفن همراه

 

بیشتر آدمها              شور و حالی دارند

 

در کنار خودشان           یک موبایلی دارند

 

کوچک و پر شور و          از همه آگاه است

 

طفلکی دوست من        تلفن همراه است

 

 

می برم او را من             بی صدا ، پنهانی

 

هر کجا هستم من          توی هر مهما نی

 

می فشارم با دست           دکمه های او را

 

می کنم در گوشم              نغمه های او را

 

po02302 شعر تلفن همراه

تلفن همراهم             کوچک و رنگین است

 

چون ندارد آنتن            طفلکی غمگین است

منبع:سایت کودکان

,شعر کودکانه تلفن,شعر کودکانه باز تلفن زنگ میزنه,شعر کودکانه درباره تلفن,شعر کودکانه در مورد تلفن